ความเสถียรทางการเมืองและเศรษฐกิจ

โครงการท่าอากาศยานยะลาและท่าอากาศยานนานาชาตินราธิวาสในปี 2563 มีแผนจะลงทุน 1.03 พันล้านบาทและกรมการขนส่งทางทะเลกระทรวงคมนาคมวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวน 116 ล้านบาทเพื่อพัฒนาท่าเรือปัตตานีให้เป็นท่าเทียบเรือพาณิชย์ เรือบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักรวม 5,000 ตันในปี 2563 ยุทธศาสตร์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยให้ความเสถียรทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ้น เมืองหนึ่งแห่งในแต่ละจังหวัดจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองแบบจำลองซึ่งเป็นตัวอย่างสำหรับเมืองอื่น ๆ ในภูมิภาค โปรแกรมนี้จะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงวิถีชีวิตของพวกเขาและจะเป็นตัวอย่างสำหรับชุมชนอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวแบบ CBT ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวม 1,528,042 คน ถึง 58 เปอร์เซ็นต์ของพวกเขาหรือ 897,835 คนเป็นชาวต่างประเทศส่วนที่เหลือจากประเทศไทย