สหภาพฯทอท. ห่วงเซ็นทรัล วิลเลจอาจทำติดธงแดง

การก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจในเขตความปลอดภัยทางการบินที่ ทอท. มีอำนาจทางกฎหมายทางการบิน ทอท.จะต้องรับผิดชอบเพราะถ้าไม่ดำเนินการใดๆ และหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินตรวจพบว่า การนำมาตรฐาน ICAO มาบังคับใช้ในประเทศของประเทศไทยไม่เป็นไปตามที่กำหนดหรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของไทยมีข้อบกพร่อง

จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติมากกว่านี้แม้ว่าพื้นที่ของเซ็นทรัล วิลเลจ จะอยู่นอกเขตสนามบินแต่ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงสนามบิน ซึ่งผู้ที่มีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสนามบินโดยเฉพาะในแนวบินร่อนลง จะมีกิจกรรมใดๆ หรือใช้พื้นที่ก่อสร้างก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การรบกวนสัญญาณเครื่องช่วยการเดินอากาศ, แสงไฟภายนอกสนามบินที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติการบินที่ต้องควบคุมตาม ICAO, กิจกรรมที่ทำให้เกิดควัน, นำนกมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และความสามารถในการเข้าถึงที่เกิดได้จากบริเวณภายนอกใกล้เคียงสนามบิน ที่ไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการทำแผนแม่บท และถูกกำกับจากรัฐ ตามข้อกำหนด