เมืองไตรตรึงษ์

เมืองเก่าที่มีชื่อว่า “เมืองไตรตรึงษ์” นี้ ถึงจะเป็นเพียงร่องรอยเมืองเก่า แต่ที่นี่ยังปกคลุมด้วยบรรยากาศที่น่าเกรงขาม กล่าวกันว่าเมืองไตรตรึงษ์เป็นเมืองเก่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยสิริกษัตริย์เชียงรายผู้หนีข้าศึกจากเชียงรายมาสร้างเมืองนี้เมื่อพ.ศ. 1542 ต่อมาในพ.ศ. 2449 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสที่เมืองแห่งนี้และทรงฉายพระรูปในเมืองแห่งนี้

ปัจจุบันโบราณสถานต่าง ๆ อาจทรุดโทรมลงมากเหลือเพียงซากเจดีย์และเชิงเทินให้ได้ชื่นชมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ซากกำแพงเมืองไตรตรึงษ์ก็ยังคง ปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ที่ทำให้เห็นภาพว่าตัวเมืองน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนานกับแม่น้ำปิง กว้างประมาณ 450 เมตร ยาวประมาณ 800 เมตร และมีทางเข้าสู่เมือง 2 ทาง ทั้งนี้ ภายในกำแพงเมือง จะพบโบราณสถานทางศาสนาหลายแห่งและวัดสำคัญในกำแพงเมืองมีก็ 2 วัดด้วยกัน เรียกว่าวัดเจ็ดยอดและวัดพระปรางค์ ภายนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้มีวัดขนาดใหญ่เรียกกันว่า วัดวังพระธาตุ ที่วัดนี้มีเจดีย์ทรงไทยหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นเจดีย์หลัก รอบเจดีย์มีเจดีย์รายทั้ง 4 ทิศ นอกจากนี้จากการขุดค้นทางโบราณคดี ยังพบลูกปัดหินสีขนาดเล็ก ตะเกียงโบราณแบบโรมัน และชิ้นเครื่องเคลือบลายครามขนาดเล็กที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปภายในบริเวณวัดวังพระธาตุ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand